Verder winkelen? Algemene voorwaarden

Geldigheid

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en orderbevestigingen. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, aanvaardt de opdrachtgever uitdrukkelijk onderhavige algemene voorwaarden tenzij schriftelijk bedongen afwijkingen. De opdrachtgever erkent te hebben afgezien van eventueel bestaande eigen voorwaarden,

Offertes

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding worden al onze aanbiedingen en informatie vrijblijvend en ten indicatieve titel verstrekt. Elk verstrekt order bindt ons slechts na schriftelijke bevestiging van aanvaarding van het order.

Leveringen

Leveringstermijnen zijn slechts bij benadering aangegeven. Vertraging kan geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke verbreking van contract of order. Voor leveringen aan derden ligt de verantwoordelijkheid uitsluitend en volkomen bij de koper, Vanaf het vertrek uit ons magazijn of die van onze leveranciers reizen de goederen steeds op risico van de geadresseerde, en dit ongeacht de plaats van de aflevering. Deze voorwaarde is echter niet van kracht wanneer onze eigen besteldienst het transport verzorgt. Uw orders leveren wij franco door geheel België, tenzij anders overeengekomen. Geleverde goederen worden niet teruggenomen, tenzij anders overeengekomen.

Klachten met betrekking tot schade, foutieve bestellingen, defecten

Toepasselijkheid: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn op alle retouraanvragen en retouroffertes waarbij Interoffice als ontvanger van retourgoederen optreedt, alleen onderstaande retourvoorwaarden van toepassing.

Retouren met betrekking tot:

Transportschade: schade ontstaan doordat de beschermende buitenkant kapot is gegaan door deuken, gaten, water of andere vloeistoffen. Deze schade is na aankomst van de goederen snel te constateren.

Retouren reglement:

Bij constatering van transportschade tijdens de levering dient hiervan melding gemaakt te worden op de aanleverbon van de transporteur met daarbij de naam en handtekening van de persoon die de constatering gedaan heeft.

Tevens dient de chauffeur van de transporteur op de afieverbon zijn/haar naam, handtekening en kentekennummer van de vrachtwagen te vermelden. Men dient de schade direct na aanlevering per fax of per e-mail, vergezeld met een kopie van de aanleverbon met daarop de gewenste data bij Interoffice te melden. Als de schade niet ontdekt wordt ten tijde van de goederenontvangst, maar na vertrek van de transporteur, dient de schade uiterlijk binnen 24 uur na aflevering bij Interoffice  gemeld te worden, met omschrijving van de schade.(evt. vergezeld van een foto van de schade). Indien deze data niet bij Interoffice compleet gemeld zijn, wordt ervan uitgegaan dat de schade elders en na aflevering is ontstaan en zal er geen retourprocedure opgestart worden. Nadat door Interoffice een opvolgnummer is afgegeven, kunnen de goederen door Interoffice retour genomen worden. Goederen worden alleen door Interoffice retour genomen als de goederen in een originele, niet geopende verpakking verpakt zijn en daarmee aantoonbaar ongebruikt zijn. Retourgoederen die zonder retouraanvraag aan Interoffice worden aangeboden zullen geweigerd worden en kunnen niet in behandeling genomen worden. Indien er sprake is van een situatie waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Interoffice zich het recht om naar eigen goeddunken en in alle redelijkheid een retouraanvraag af te handelen.

Retouren met betrekking tot:

foutieve bestelling door klant

Retouren reglement:

Alleen goederen die door Interoffice geleverd zijn, kunnen in aanmerking komen voor retourname. Goederen die niet door Interoffice geleverd zijn, worden niet teruggenomen.

Retourname van cartridges is alleen mogelijk als de uiterste verkoopdatum (Expiring date) niet overschreden is. Deze uiterste verkoopdatum staat op de verpakking vermeld. Ook dient rekening gehouden te worden niet specifieke voorwaarden met betrekking tot retourname van cartridges. (zie verder: retourvergoeding van cartridges) Goederen worden alleen door Interoffice retour genomen als de goederen in een originele, niet geopende verpakking verpakt zijn en daarmee aantoonbaar ongebruikt zijn. De verpakking van de goederen die ter retourname worden aangeboden, moet onbeschadigd zijn, en vrij van stickers, reclamematerialen en foliën al dan niet voorzien van opdrukken. Producten die specifiek voor een klant besteld zijn en daarbij niet tot regulier verkochte producten binnen het assortiment van Interoffice behoren worden niet teruggenomen. Dit wordt ook steeds vermeld op onze offerte of orderbevestiging. Een verzoek tot retourname van goederen kan alleen in behandeling genomen worden als het verzoek wordt ingediend met een compleet ingevuld aanvraagformulier. Dat houdt in dat producten vermeld moeten worden met de betreffende aantallen, het Interoffice artikelnummer, leverdatum, leveringsbonnummer en omschrijving van de reden van de aanvraag. Dit aanvraagformulier dient via de Interoffice website ingevuld en verstuurd te worden. Dit formulier kan u ook telefonisch aanvragen op 012/39.15.55. Nadat Interoffice een opvolgnummer heeft afgegeven kan het verkeerd bestelde product door Interoffice retour genomen worden. Goederen kunnen alleen door Interoffice retour genomen worden nadat door Interoffice een opvolgnummer is afgegeven, wat als referentie tijdens de verdere afhandeling van de retourname gebruikt zal worden. Een jaar na levering wordt er geen retour van goederen meer aanvaard.

Retourvergoeding van cartridges: Vermits de waarde van cartridges bepaald wordt door de dagprijzen en de cartridges een beperkte houdbaarheidsdatum hebben wordt onderstaande retourvergoeding gehanteerd: 1. Bij retourname van goederen binnen een maand na levering door Interoffice is de retourvergoeding 80% van de actuele prijs van het desbetreffende product op het moment van retourname; 2. Bij retourname van goederen binnen drie maanden na levering door Interoffice is de retourvergoeding 70% van de actuele prijs van het desbetreffende product op het moment van retourname. 3. Bij retourname van goederen binnen vier maanden na levering door Interoffice is de retourvergoeding 60% van de actuele prijs van het desbetreffende product op het moment van retourname. 4. Bij retourname van goederen binnen zes maanden na levering door Interoffice is de retourvergoeding 40% van de actuele prijs van het desbetreffende product op het moment van retourname. 5. Goederen waarvan levering door Interoffice langer dan zes maanden voorafgaand aan het verzoek tot retourname heeft plaatsgevonden, worden niet meer retour genomen. Cartridges kunnen alleen retour genomen worden nadat door Interoffice een retournummer, met bijhorende retourovereenkomst, is afgegeven, wat ais referentie tijdens de verdere afhandeling van de retourname gebruikt zal worden. Retourgoederen die zonder retouraanvraag aan Interoffice verzonden worden, zullen bij aanname geweigerd worden en niet in behandeling genomen worden. Nadat de goederen door de retourafdeling zijn ontvangen zal de zending beoordeeld worden. Als blijkt dat de zending conform retouraanvraag is, zal conform retourreglement tot creditering overgegaan worden. Indien er sprake is van een situatie waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Interoffice zich het recht om naar eigen goeddunken en in alle redelijkheid een retouraanvraag af te handelen.

Retouren met betrekking tot:

Defecten

Retouren reglement:

Alleen goederen die door Interoffice geleverd zijn, kunnen in aanmerking komen voor retourname. Goederen die niet door Interoffice geleverd zijn, worden niet teruggenomen. Retourname van goederen is alleen mogelijk ais de uiterste verkoopdatum (Expiring date) niet overschreden is. Deze uiterste verkoopdatum staat op de verpakking vermeld. Een verzoek tot retourname van goederen kan alleen in behandeling genomen worden als het verzoek wordt ingediend met een compleet ingevuld aanvraagformulier. Dat houdt in dat het defecte product vermeld moet worden met het Interoffice arikelnummer, het betreffende Interoffice factuurnummer en -datum en een omschrijving en een bewijs van het defect.

Dit aanvraagformulier dient via de Interoffice website ingevuld en verstuurd te worden. Per mail naar info@interoffice.be of per fax naar 012/39.16.83. Dit formulier kan u ook telefonisch aanvragen op 012/39.15.55. Nadat Interoffice een opvolgnummer heeft afgegeven kan het defecte product door Interoffice retour genomen worden. Goederen kunnen alleen door Interoffice retour genomen worden nadat door Interoffice een opvolgnummer is afgegeven, wat als referentie tijdens de verdere afhandeling van de retourname gebruikt zal worden. Retourgoederen die zonder retouraanvraag aan Interoffice verzonden worden, zullen bij aanname geweigerd worden en kunnen niet in behandeling genomen worden. Nadat de goederen door de retourafdeling zijn ontvangen zal de zending beoordeeld worden. Als blijkt dat de zending conform retouraanvraag is, zal conform retourreglement afhankelijk van het product tot omruiling, herstelling overgegaan worden. Indien het retourgoed cartridges betreft, zullen de cartridges gewogen en beoordeeld worden conform richtlijnen van de desbetreffende fabrikanten. Conform deze richtlijnen van de fabrikanten zal tot (gedeeltelijke) creditering overgegaan worden. Retourgoederen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, zullen niet worden teruggestuurd maar worden vernietigd. Retouren, afwijkend in soort en aantal ten opzichte van de retouraanvraag worden niet in behandeling genomen en zullen worden vernietigd. Goederen waarvan levering door Interoffice langer dan twaalf maanden voorafgaand aan het verzoek tot retourname heeft plaatsgevonden, worden niet meer retour genomen. Indien er sprake is van een situatie waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Interoffice zich het recht om naar eigen goeddunken en in alle redelijkheid een retouraanvraag af te handelen.Voor sommige producten voorziet de producent zelf een procedure. Interoffice voorziet de nodige gegevens voor rechtstreekse contactname met de producent of verdeler.

Interoffice manco en verkeerde levering reglement Toepasselijkheid:

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn op alle manco-aanvragen en manco-offertes waarbij Interoffice als leverancier van goederen optreedt, alleen onderstaande mancovoorwaarden van toepassing.

Manco reglement:

Deze procedure geldt ook voor verkeerd geleverde producten door toedoen van Interoffice. Bij constatering van een manco tijdens de levering dient hiervan melding gemaakt te worden op de aanleverbon van de transporteur met daarbij de naam en handtekening van de persoon die de constatering gedaan heeft.

Tevens dient de chauffeur van de transporteur op de afleverbon zijn/haar naam, handtekening en kentekennummer van de vrachtwagen te vermelden. Men dient de mancomelding direct na aanlevering bij Interoffice te melden. De melding gebeurt door middel van het "formulier melding manco - verkeerd geleverde goederen" vergezeld met een kopie van de leveringsbon.Als de manco niet ontdekt wordt ten tijde van de goederenontvangst, maar na vertrek van de transporteur, dient de manco uiterlijk binnen 24 uur na aflevering bij Interoffice gemeld te worden, met omschrijving van de manco met vermelding van het desbetreffende manco produkt, aantallen en het leveringsbonnummer via het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier dient via de Interoffice website ingevuld en verstuurd te worden. Dit formulier kan u ook telefonisch aanvragen op 012/39.15.55. Indien deze data niet bij Interoffice compleet gemeld zijn, wordt ervan uitgegaan dat er geen sprake van een manco is en zal er geen mancoprocedure opgestart worden. Indien aan alle voorwaarden wordt voldaan zal Interoffice een controleproduce opstarten. Mocht aan de hand van de controleprocedure blijken dat inderdaad sprake is van een manco of een verkeerde levering door Interoffice, dan zal Interoffice overgaan tot creditering of omruiling,Indien er sprake is van een situatie waarin dit reglement niet voorziet, behoudt Interoffice zich het recht om naar eigen goeddunken en in alle redelijkheid een retouraanvraag af te handelen.

Overmacht

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd, heeft de verkoper het recht om de uitvoering ervan uit te stellen ofwel de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De koper ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

Betaling

De facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Klachten moeten binnen 7 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven toekomen. Laattijdige klachten worden niet weerhouden. De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst over nadat het verschuldigde bedrag, inclusief eventuele kosten, rente en boete volledig betaald is.

De aansprakelijkheid van Interoffice BV kan het bedrag van de factuur niet overtreffen. Iedere, zelfs gedeeltelijke, op de vastgestelde datum niet betaalde factuur zal van rechtswege vanaf de factuurdatum een rente opbrengen van 10 % per jaar, zonder dat een voorafgaande aanmaning nodig is. Bovendien zal het saldo dat niet betaald is op de vervaldag

vermeerderd worden met een forfaitaire en niet herleidbare schadevergoeding van 10 % op het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50 onafgezien van eventuele intresten en kosten.

Voor geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Antwerpen, arrondissement Tongeren bevoegd, en het Belgische Recht en de Nederlandstalige rechtspleging is van toepassing.